Phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương

Cập nhật lúc 21:17, Thứ Năm, 21/05/2020 (GMT+7)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa ban hành Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019.

Theo đó, UBTVQH quyết nghị bổ sung số tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 139.774 tỷ đồng vào dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019, bao gồm: tăng thu ngân sách trung ương là 33.731 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 106.043 tỷ đồng.

UBTVQH quyết nghị phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 là 49.112 tỷ đồng, bao gồm: tăng thu là 32.212 tỷ đồng (không bao gồm số tăng thu viện trợ được chi cho mục tiêu cụ thể), tiết kiệm chi là 16.900 tỷ đồng, để thực hiện các nhiệm vụ.

Cụ thể, dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là 12.880 tỷ đồng; thưởng vượt thu cho các địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương vượt dự toán 357,8 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư trở lại theo cơ chế tài chính đặc thù đối với TP.Hải Phòng 1.750 tỷ đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 20 ngàn tỷ đồng theo quy định của Chính phủ. Số còn lại 14.124,2 tỷ đồng để bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2020 và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Nghị quyết nêu rõ: UBTVQH giao Chính phủ phân bổ cụ thể kinh phí hỗ trợ các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; kinh phí 14.124,2 tỷ đồng để bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2020 và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội, pháp luật có liên quan.

Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất về kết quả phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019; chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.              

  TTXVN

.
.
;
.
.