Phấn đấu đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy

Cập nhật lúc 21:02, Chủ Nhật, 14/06/2020 (GMT+7)

Công tác cán bộ nữ được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Những năm qua, đội ngũ lãnh đạo, quản lý nữ phát triển không ngừng cả về số lượng, chất lượng cũng như những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban chấp hành Đảng bộ Khối Đảng H.Định Quán nhiệm kỳ 2020-2025 có gần 40% đồng chí là nữ. Ảnh: Nam Anh
Ban chấp hành Đảng bộ Khối Đảng H.Định Quán nhiệm kỳ 2020-2025 có gần 40% đồng chí là nữ. Ảnh: Nam Anh

* Tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy tài năng

Ngay từ những ngày đầu của cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm tới việc phát huy vai trò của phụ nữ. Sự nghiệp giải phóng phụ nữ là một trong những vấn đề đầu tiên được Bác nhắc tới. Người cho rằng, nếu không giải phóng phụ nữ thì không thể giải phóng một nửa loài người, nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa. Giải phóng phụ nữ trước hết là phải giải phóng sức lao động của chị em, một lực lượng to lớn, quan trọng; phải thực hiện bình đẳng nam nữ trên mọi lĩnh vực, tiêu diệt tư tưởng phong kiến, trọng nam, khinh nữ.

Bác đánh giá rất cao vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và luôn gắn độc lập dân tộc với việc giải phóng phụ nữ. Bác khẳng định: “Xem trong lịch sử cách mệnh, chẳng có lần nào là không có đàn bà, con gái tham gia” và “An Nam cách mệnh cũng phải có nữ giới tham gia mới thành công”. Vì vậy, Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải quan tâm giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ tiến bộ, không thành kiến, hẹp hòi với họ, và việc phát huy vai trò và năng lực sáng tạo của phụ nữ là trách nhiệm của toàn xã hội.

Trong các chuyến đi công tác hoặc khi về thăm cơ sở, Bác luôn quan tâm đến số lượng, tỷ lệ đại biểu nữ và ân cần mời chị em lên hàng ghế đầu, động viên chị em phát biểu ý kiến. Khi thấy cán bộ nữ trưởng thành, tiến bộ, Người động viên, khuyến khích kịp thời. Ở ngành nào, địa phương nào chưa quan tâm đến chị em, có tư tưởng hẹp hòi, không đánh giá đúng khả năng của phụ nữ, Người đã nhắc nhở, phê phán kịp thời.

Theo Bác, để lựa chọn và bố trí nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ một cách có hiệu quả thì trước hết người lãnh đạo phải “biết người”. Bác luôn nhắc nhở phải có chủ trương, chính sách, giải pháp thật cụ thể, thiết thực để tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào công tác chính quyền, đoàn thể; phát huy tài năng, sở trường của họ trong các lĩnh vực phù hợp với bản thân phụ nữ.

* Đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho công tác cán bộ nữ nói chung và công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn quan tâm chăm lo công tác cán bộ nữ và coi đó là một bộ phận quan trọng, mang tính chiến lược trong công tác cán bộ của Đảng. Hàng loạt các văn bản của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ đã được ban hành. Đặc biệt là Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra yêu cầu hết sức cụ thể đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương tới địa phương về tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy.

Thực hiện những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt quan điểm của Đảng, ngày 2-8-2019, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 290-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 6-12-2019 “Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Theo đó, phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới. Đây là cơ sở rất quan trọng để các cấp ủy của Đồng Nai tăng cường tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Những năm gần đây, công tác cán bộ nữ đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền Đồng Nai quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt. Công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ nữ ở các cấp đã từng bước đi vào nền nếp. Nguồn cán bộ nữ quy hoạch cho các chức danh lãnh đạo, quản lý khá dồi dào ở tất cả các cấp; cơ bản bảo đảm sự đồng bộ từ dưới lên. Số cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đều tăng so với nhiệm kỳ 2015-2020, lần lượt là: cấp tỉnh chiếm 26,51%, tăng 0,8%, cấp ủy huyện chiếm 28,89%, tăng 2,75%, cấp ủy xã chiếm 37,83%, tăng 7,83%.

Trên cơ sở nguồn quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, tin rằng nhiệm kỳ mới 2020-2025 tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy sẽ đạt chỉ tiêu đề ra, tạo điều kiện thuận lợi để chị em phát huy vai trò, năng lực của mình, góp phần vào sự phát triển bền vững của Đồng Nai trong thời gian tới.

TS Vũ Thị Nghĩa

 

.
.
.
.
.